Pomoc

Spis treści

Wyszukiwanie proste
Wyszukiwanie zaawansowane
Przeglądanie wykazu skrótów

 

Wyszukiwanie proste

[do góry]

Po wpisaniu w polu wyszukiwania na stronie głównej tekstu zostaną wyszukane wszystkie hasła, które zawierają podany ciąg znaków w tytule artykułu hasłowego (wielkość liter nie ma znaczenia). Wyniki wyszukiwania obejmują zarówno pełne hasła, jak i hasła odsyłacze.

 

Wyszukiwanie zaawansowane

[do góry]

Tytuł artykułu hasłowego

[do góry]
 • zaczyna się od... - po wpisaniu tekstu zostaną wyszukane hasła, których tytuły zaczynają się od podanego ciągu znaków.
 • ...zawiera... - po wpisaniu tekstu zostaną wyszukane hasła, których tytuły zawierają podany ciąg znaków.
 • ...kończy się na - po wpisaniu tekstu zostaną wyszukane hasła, których tytuły kończą się na podany ciągu znaków.
 • wyrażenia regularne - umożliwia wprowadzenie tekstu z użyciem symboli wieloznacznych. Poniżej wybór najważniejszych wyrażeń:

  • . - kropka zastępuje dowolny znak (np. s.lnica = Solnica, Silnica)

  • ? - pytajnik umieszczony po znaku oznacza, że dany znak może, ale nie musi wystąpić w tytule artykułu hasłowego (np. czarn?ka = Czarka, Czarnka itd.)

  • * - gwiazdka (asterisk) umieszczona po znaku oznacza, że dany znak może wystąpić zero lub więcej razy (np. sa*l = Saal See, Salnica, Slanica, Sloczyna itd.)

  • [ ] - umieszczenie kilku znaków w nawiasie kwadratowym oznacza, że dowolny z nich może wystąpić w danym miejscu (np. bie[gż] = Biegnica, Bieżań itd.)

  • (\s|$) - wyrażenie (\s|$) umieszczone po ciągu znaków oznacza, że tytuł lub jeden z członów tytułu kończy się na dany ciąg znaków (np. kowa(\s|$) = Barankowa, Bartkowa, Barankowa Sadzawka..., ale NIE Kowale, Kowalakowski itd.)

  • (\s|^) - wyrażenie (\s|^) umieszczone przed ciągiem znaków oznacza, że tytuł lub jeden z członów tytułu zaczyna się na dany ciąg znaków (np. (\s|^)wiel = Jezioro Wieldządzkie, Wielewo, Wielka Bołczonka..., ale NIE Zawiel, Krejwielanek)

  • [^\s] - umieszczenie ciągu znaków między wyrażeniem [^\s] powoduje, tytuł lub jeden z członów tytułu zawiera dany ciąg znaków (ale nie na początku, ani na końcu) (np. [^\s]wiel[^\s] = Iwielno, Krejwielanek, Powielińska)

  Uwaga: poszczególne wyrażenia regularne można ze sobą łączyć, np.

  • .* = dowolny znak występujący zero lub więcej razy,

  • [kg]* = litera k lub g występująca zero lub więcej razy,

  • (\s|^)iwie? = Iwica, Iwina, ale też Iwielno, Iwierno itd.

 

Opis obiektu

[do góry]
Typ obiektu
 • wszystkie - wyszukane zostaną wszystkie typy wód - płynące i stojące
 • wody stojące - wybierając "wody stojące" wyniki wyszukiw=ania zostaną ograniczone do haseł dotyczących wód stojących (jezior, stawów, bagien itd.). Dodatkowo otworzy się opcjonalne tekstowe pole wyszukiwania, w którym można wpisać nazwę miasta/gminy, gdzie znajduje się wyszukiwany zbiornik.
 • wody płynące - wybierając "wody płynące" wyniki wyszukiwania zostaną ograniczone do haseł dotyczących wód płynących (rzek, potoków, strumieni, rowów, źródeł). Dodatkowo otworzy się opcjonalna lista, z której można wybrać dorzecze (jedno lub wiele - przytrzymując klawisz Ctrl, możemy przy pomocy lewego klawisza myszki dodawać kolejne pozycje) oraz opcjonalne pole tekstowe, w którym możemy wpisać jeden z recypientów (pośrednich lub bezpośrednich) wyszukiwanego cieku.

 

Dokumentacja

[do góry]
 • szukaj we wszystkich zapisach - wybranie tej opcji oznacza, że podane poniżej kryteria mogą odnosić się do któregokolwiek zapisu - np. jeśli zaznaczymy zapisy z XVI w. i występowanie form przypadka zależnego, to wyszukamy hasła, w których którykolwiek z zapisów datowany jest na XVI w. oraz którykolwiek z zapisów występuje w formie przypadka zależnego.

 • szukaj w jednym zapisie - wybranie tej opcji oznacza, że podane poniżej kryteria muszą dotyczyć konkretnego zapisu - np. jeśli zaznaczymy zapisy z XVI w. i występowanie form przypadka zależnego, to wyszukamy hasła posiadające konkretny zapis spełniający wszystkie podane kryteria.

 
Wyszukiwanie form w zapisach
[do góry]
 • szukaj formy w zapisie podany tekst będzie wyszukiwany wśród zapisów dla danego obiektu

 • zapis zawiera formę przypadka zależnego - wybranie tej opcji oznacza, że szukane hasła muszą zawierać w dokumentacji zapisy z formami nazw w przypadkach zależnych. Po zaznaczeniu opcji rozwinie się lista wielokrotnego wyboru, w której możemy wskazać konkretny przypadek (D - dopełniacz, C - celownik, B - Biernik, N - narzędnik, Ms - miejscownik). Żeby wybrać jeden z nich, wystarczy na nim kliknąć lewym klawiszem myszy. Jeśli chcemy dodać kolejne przypadki, należy przytrzymać klawisz Ctrl i klikanąć na wybranej pozycji na liście. W ten sam sposób możemy odznaczyć daną pozycję.

 
Data zapisu
[do góry]
 • sposób wyszukiwania - dostępne są trzy sposoby przeszukiwania słownika z uwzględnieniem chronologii zapisów w dokumentacji źródłowej:

  • zapisy z wieku: - z listy wybieramy wiek, dla którego poszukiwane hasła posiadają zapisy. Możemy wybrać jeden wiek (klikając na nim lewym klawiszem myszy) lub więcej (przytrzymując klawisz Ctrl i klikając na kolejne pozycje). Przykładowo jeśli zamierzamy wyszukać hasła posiadające zapisy z jakiegoś przedziału czasowego, np. od XIII do XVI w., wówczas zaznaczamy wszystkie pozycje z tego przedziału XIII, XIV, XV, XVI. Wyszukane hasła będą zawierały co najmniej jeden zapis datowany od XIII do XVI w.

  • pierwszy zapis z wieku: - tę opcję wybieramy, gdy poszukujemy obiektów, których dokumentacja źródłowa w słowniku rozpoczyna się od danego wieku.

  • data zapisu - po wybraniu tej opcji zamiast listy wieków ukaże się pole, w którym możemy wpisać datę roczną, dla której poszukujemy zapisów. Funkcja ta przydatna jest, jeśli poszukujemy np. zapisów ze znanych nam dokumentów.

 
Źródło zapisu
[do góry]
 • hasło posiada zapisy ze źródła: - po podaniu skrótu źródła wyszukane zostaną hasła, w których występują zapisy pochodzące z wybranego źródła. Nie musimy wpisywać pełnego skróty źródła - wystarczy, że podamy ciąg znaków, które zawiera skrót - wówczas poniżej ukażą się podpowiedzi. Przykładowo po wpisaniu liter "mpwiel" (wielkość liter nie ma znaczenia) rozwinie się lista, na której widnieją pozycje "MpWielGlog", "MpWielTesch", "MpWielRat" itd. W celu znalezienia odpowiedniego skrótu należy kliknąć poniżej na "Zobacz pełną listę skrótów" lub "Wykaz skrótów" w górnej części strony.

 

Etymologia (dotyczy tylko haseł opracowanych)

[do góry]
 • nazwa pochodzi od: wybierając jeden lub więcej elementów z listy (apelatyw, antroponim, toponim) możemy zawęzić wyniki wyszukiwania do obiektów, których nazwy pozostają w związku z apelatywną, antroponimiczną lub toponimiczną podstawą. Po zaznaczeniu jednej lub kilku opcji uaktywni się także pole, w którym poprzez wpisanie ciągu znaków możemy wskazać kształt tej podstawy. Przykładowo jeśli zaznaczymy podstawę antroponimiczną, a w polu tekstowym wpiszemy "adam" (wielkość liter nie ma znaczenia), to wyniki wyszukiwania zostaną zawężone do obiektów, których nazwy pochodzą lub mają związek z antroponimami Adam, Adamek, Adamczyk itd. Natomiast gdy zaznaczymy podstawę toponimiczną i wpiszemy ten sam tekst, to otrzymamy wyniki dotyczące nazw pozostających w związku np. z nazwami miejscowymi typu Adamów, Adamowo, Adamki itd. Jeśli zaznaczymy oba rodzaje podstaw, to uzyskamy wszystkie te wyniki na raz.

 • w etymologii występuje kwalifikator językowy - z listy możemy wybrać jeden z kwalifikatorów językowych, który pojawia się w etymologii (może dotyczyć zarówno przynależności językowej nazwy, jak i pochodzenia podstawy nazwotwórczej. Dotyczy to nazw i podstaw pochodzenia innych niż polskie.

 

Literatura

[do góry]
 • znajdź nazwy zawarte w opracowaniu - po podaniu skrótu opracowania wyszukane zostaną hasła dotyczące nazw, które omawiane były w danym opracowaniu. Nie musimy wpisywać pełnego skróty opracowania - wystarczy, że podamy ciąg znaków, które zawiera skrót - wówczas poniżej ukażą się podpowiedzi. Przykładowo po wpisaniu liter "he" (wielkość liter nie ma znaczenia) rozwinie się lista, na której widnieją pozycje "HE I", "HE II", "HenErcl" itd. W celu znalezienia odpowiedniego skrótu należy kliknąć poniżej na "Zobacz pełną listę skrótów" lub "Wykaz skrótów" w górnej części strony.

 

Przeglądanie wykazu skrótów

[do góry]

Przeglądarka wykazu skrótów składa się z dwóch pól formularza. W pierwszym z nich po wpisaniu ciągu znaków otrzymamy wszystkie skróty źródeł zawierający podany ciąg znaków wraz z opisem oraz (opcjonalnie) odsyłaczem do danego źródła lub opracowania w internecie. Alternatywnie możemy wpisać w drugim polu fragment opisu bibliograficznego (tytuł, nazwisko autora itd.).