O projekcie

Informacje o projekcie „Elektroniczny słownik hydronimów Polski”

„Elektroniczny słownik hydronimów Polski” jest projektem realizowanym w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11H 12 025881. Stanowi on kontynuację projektu „Nazwy wodne Polski” wykonanego w latach 2005–2008 w Instytucie Języka Polskiego PAN najpierw pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimierza Rymuta, później pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Czopek-Kopciuch. Stworzono wówczas bazę tekstową, której podstawę stanowiły opublikowane tomy serii Hydronymia Europaea, słowniki historyczno-geograficzne Polski w średniowieczu, regionalne monografie onomastyczne, zestawienia hydronimów dorzecza Wisły i Odry oraz materiały Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. W bazie tej zgromadzono ok. 40 tys. artykułów hasłowych (wraz z systemem odsyłaczy) zawierających charakterystykę obiektu wodnego, lokalizację geograficzną, historyczny i współczesny materiał źródłowy, w porządku chronologicznym, zapisy gwarowe oraz literaturę dotyczącą danego hydronimu, jednak bez etymologii.

W ramach nowego projektu „Elektroniczny słownik hydronimów Polski” zgromadzony materiał, wówczas sporządzony w programie Word, został poddany konwersji i zaimportowany do leksykograficznego programu TshwaneLex. W tym programie odbywa się edycja, uzupełnianie i korekty słownika. Materiał źródłowy, zapisy historyczne są stale uzupełniane o ekscerpcje z nowych opracowań hydronomastycznych i historycznych. Ponieważ znakomitym materiałem źródłowym dla nazewnictwa wodnego są mapy, które coraz częściej są digitalizowane, przeprowadzona została w szerszym zakresie ekscerpcja oraz korekta zapisów nazw wodnych ze źródeł kartograficznych (historycznych i współczesnych). Dzięki szerszej dostępności źródeł kartograficznych udało się dokonać wielu identyfikacji oraz korekt lokalizacji obiektów wodnych, a także uzupełnić i wzbogacić dokumentację o zapisy dotychczas nieznane. Obecnie nasz hydronomastykon obejmuje ok. 40 000 haseł i 25 000 odsyłaczy, ponad 147 000 zapisów z około 1000 źródeł (historycznych, kartograficznych, wykazów etc.) i opracowań. Trwają prace nad anotacją wybranych elementów hasła, w tym etymologii (litery A - C) i przypadków zależnych (ok. 34 000 zapisów).

Zespół:

  • prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch (kierownik projektu)
  • dr hab. Urszula Bijak
  • dr Rozalia Przybytek
  • mgr Paweł Swoboda
  • mgr Mateusz Tarnawa (obsługa informatyczna)
  • dr Kinga Zawodzińska-Bukowiec

Okresowo w pracach nad słownikiem brały udział: lic. Marzena Bigaj, dr Iwona Nobis, lic. Anna Walkowiak, dr hab. Urszula Wójcik.